Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de therapeut c.q. ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – Het tarief

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Behandelingen en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Therapeut: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep en bedrijf en een overeenkomst aangaat met de cliënt;

2. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de therapeut;

3. Behandeling: afspraak / voorafbetaalde dienst voor respectievelijk fysieke consulten of telefonische of schriftelijke (e-mail)consulten;

4. Aanbod: voorstel door therapeut aan cliënt om één of meerdere afspraken af te nemen;

5. Overeenkomst: definitieve afspraak voor een behandeling, te verrichten door de therapeut aan de cliënt;

6. Dag: kalenderdag;

7. Duurtransactie: een overeenkomst met betrekking tot één of meerdere consulten, waarbij de afspraken in de tijd zijn verspreid;

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de cliënt of therapeut in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

9. Ondernemer: de therapeut die behandelingen aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de therapeut georganiseerd systeem voor het maken van afspraken ten behoeve van behandelingen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst (maken van een afspraak), zonder dat cliënt en therapeut gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de therapeut c.q. ondernemer

Naam: Wies Bakker (handelend onder Praktijk Wies Bakker)
Correspondentie-adres: Praktijk Wies Bakker, p/a Piet Heinstraat 36, 5666 EZ  Geldrop
Praktijkadres: St. Theresiaplein 7, 5652 EV  Eindhoven
Emailadres: info@praktijkwiesbakker.nl
Telefoonnummer webshop: 06-45318844

Kvk Eindhoven: 66137977
Btw-identificatienummer:  NL141390116B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de therapeut en op elke tot stand gekomen overeenkomst al dan niet op afstand tussen therapeut en cliënt.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de (potentiële) cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van de therapeut zijn in te zien en zij op verzoek van de cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de (potentiële) cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de (potentiële) cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de (potentiële) cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke behandelvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de cliënt zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden behandelingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cliënt mogelijk te maken.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

o het tarief inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van afzegging of niet-nakoming van de overeenkomst;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de therapeut het tarief garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de cliënt te raadplegen is;

o de manier waarop de cliënt, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o de gedragscodes waaraan de therapeut zich heeft onderworpen en de wijze waarop de cliënt deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst, al dan niet op afstand, in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de cliënt van de overeenkomst en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de therapeut onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de therapeut is bevestigd, kan de cliënt de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de therapeut passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de cliënt elektronisch kan betalen, zal de therapeut daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De therapeut kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst, al dan niet op afstand. Indien de therapeut op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een cliënt te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De therapeut zal bij de dienst aan de cliënt de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het correspondentie-adres van de therapeut waar de cliënt met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de cliënt van het eventuele herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de therapeut deze gegevens al aan de cliënt heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste behandeling.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij behandelingen:

1. Bij het aangaan van een overeenkomst met de therapeut heeft de cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 24 uur voordat de overeenkomst ingaat. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de cliënt zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de cliënt uiterlijk 24 uur voordat de overeenkomst ingaat (c.q. de behandeling begint) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden hem door de therapeut geen kosten in rekening gebracht.

2. Indien de cliënt te laat is om de overeenkomst te herroepen (c.q. niet of te laat komt opdagen bij een behandeling), kan de therapeut hem kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen € 45 inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De therapeut kan het herroepingsrecht van de cliënt uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de therapeut dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor behandelingen waarvan de overeenkomst met uitdrukkelijke instemming van de cliënt is ingegaan voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 – Het tarief

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de tarieven van de aangeboden behandelingen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de therapeut behandelingen waarvan de tarieven gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de therapeut geen invloed op heeft, met variabele tarieven aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde tarieven richttarieven zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Tariefsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Tariefsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de therapeut dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de cliënt de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de tariefsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van behandelingen genoemde tarieven zijn inclusief btw ingeval van levering aan particuliere cliënten.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De therapeut staat er voor in dat zijn behandelingen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de therapeut verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de cliënt op grond van de overeenkomst tegenover de therapeut kan doen gelden.

Artikel 11 – Behandelingen en uitvoering

1. De therapeut zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van behandelingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van behandelingen.

2. Als plaats waar de behandeling wordt uitgevoerd geldt het adres dat de therapeut aan de cliënt kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de therapeut geaccepteerde overeenkomsten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien de overeenkomst door de therapeut niet op de afgesproken tijd kan worden nagekomen, ontvangt de cliënt hiervan binnen 24 uur na constatering bericht. De cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de therapeut het bedrag dat de cliënt eventueel heeft vooruitbetaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De cliënt kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afnemen van behandelingen, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

2. De cliënt kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afnemen van behandelingen, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de therapeut voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld verlenen van behandelingen, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de cliënt na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dient het door de cliënt verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de behandeling te worden overgemaakt te worden op de bankrekening van Praktijk Wies Bakker.

2. Bij de verkoop van producten aan cliënten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de cliënt geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de therapeut te melden.

4. In geval van wanbetaling van de cliënt heeft de therapeut behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de cliënt kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De therapeut beschikt via Solopartners over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. De details van de wettelijke klachtenregeling kunnen op deze website hier worden geraadpleegd.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de cliënt zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Versie nummer 1.1 van 1 juni 2017