Privacyverklaring Praktijk Wies Bakker

1) Algemene overwegingen

Praktijk Wies Bakker doet er alles aan om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen. In dit privacybeleid wil Praktijk Wies Bakker jou op transparante wijze informeren over hoe binnen Praktijk Wies Bakker wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming daarvan wordt gewaarborgd.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die jou kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook jouw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met je eigen naam) als persoonsgegeven.

Praktijk Wies Bakker handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, dat wil zeggen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2016, definitief geworden op 25 mei 2018.

Dit betekent dat Praktijk Wies Bakker:

 • jouw persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring uitvoerig belicht;
 • passende maatregelen heeft genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen;
 • jouw persoonsgegevens niet doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting;
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent persoonsgegevens in het kader van jou aangaande werkzaamheden in de praktijk;
 • jouw rechten omtrent persoonsgegevens respecteert;
 • jou waar nodig informeert dat jij die rechten hebt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 april 2024.

2) Doeleinden en persoonsgegevens

Binnen Praktijk Wies Bakker geldt één soort persoonsgegevens:

 • niet-bijzondere persoonsgegevens.

Hieronder volgt informatie over hoe Praktijk Wies Bakker deze niet-bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

In bepaalde gevallen  worden  door Praktijk Wies Bakker persoonsgegevens bijgehouden op een cliëntkaart in Excel. Dit geldt voor:

 • fysieke consulten (readings)
 • fysieke consulten (healings)
 • telefonische consulten (readings)
 • spirituele wandelingen

Deze cliëntkaart wordt offline bewaard in een individueel Excel-bestand en kan per nieuw consult telkens worden aangevuld met nieuwe persoonlijke gegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een internet-database. Bij betalingen vooraf via iDeal of Bancontact (telefonische consulten) worden betalings- en persoonsgegevens hooguit één maand op internet bewaard. Na deze maand worden alle gegevens gewist. Daarmee garandeert Praktijk Wies Bakker dat er online voor wat betreft Praktijk Wies Bakker geen bijzondere informatie over je te vinden is.

Op de cliëntkaart (Excel) worden de volgende gegevens genoteerd:

 • een uniek cliëntnummer
 • naam
 • datum eerste consult/reading
 • telefoonnummer
 • reden voor het consult
 • notities over consult/reading per datum

Een afspraak bij Praktijk Wies Bakker kan worden aangevraagd via een formulier op de website. Via dit formulier wordt van jou als aanvrager de volgende persoonlijke informatie verlangd:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • eventuele toelichting

2-A) Praktijk Wies Bakker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2-A1) het uitvoeren van paranormale consulten/readings/healings (fysiek in de praktijk)

Je verstrekt tijdens het gesprek c.q. healing persoonlijke gegevens over jezelf aan Praktijk Wies Bakker. Deze gegevens worden samen met andere voor jou relevante gegevens genoteerd in een offline Excel-bestand. Jouw informatie wordt niet opgeslagen in een internet-database. Praktijk Wies Bakker garandeert dat er online geen oude informatie over je te vinden is. Nieuwere informatie staat hooguit één maand online. Jouw persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is.

Na het paranormale consult of healing krijg je een factuur overhandigd, die binnen 8 dagen betaald dient te worden. Desgewenst kan ook met een Tikkie worden betaald of contant, mits het bedrag gepast wordt aangeboden. Bij contante betaling wordt € 5,00 extra in rekening gebracht ter compensatie van onder andere stortingskosten bij de bank. De informatie op de factuur is conform de regels die daarvoor aan Praktijk Wies Bakker zijn opgelegd door de belastingdienst.

2-A2) het uitvoeren van paranormale consulten/readings als gesprek per telefoon

Paranormale consulten per telefoon voor 10 of 30 minuten, worden vooraf afgerekend in een beveiligde betaalomgeving die je via de website van Praktijk Wies Bakker kunt bereiken. Bij de betaling vraagt Praktijk Wies Bakker jou in een versleutelde betaalomgeving alleen om:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • op welke dag(en) je gebeld wilt worden

Na het invullen van deze gegevens kun je vanuit een dropdown-menu je eigen bank kiezen om per iDEAL (Nederland) of Bancontact (België) af te rekenen. Hiervoor word je weggeleid van de website van Praktijk Wies Bakker naar de beveiligde betaalomgeving van je eigen bank. Praktijk Wies Bakker raadt je aan om voorafgaand aan je betaling eerst de privacyverklaring van de betreffende bank te raadplegen. Zie verder onder punt 6 (webshop).

Na je betaling word je vanaf de beveiligde website van je bank teruggeleid naar de beveiligde website van Praktijk Wies Bakker. Je komt dan op een pagina met een tekst waarmee je voor je bestelling wordt bedankt. Ook wordt vermeld dat je binnen 24 uur per e-mail wordt benaderd om een definitieve datum en tijd af te spreken waarop je wordt gebeld.

Je verstrekt tijdens het telefoongesprek dat zal volgen persoonlijke gegevens over jezelf aan Praktijk Wies Bakker.

Op de afgesproken dag en tijd word je gebeld door Praktijk Wies Bakker. Aan dit gesprek zijn verder geen kosten verbonden. De verbinding geschiedt vanaf een veilige KPN-aansluiting. Via deze link kan het privacy-statement van KPN worden geraadpleegd: https://www.kpn.com/algemeen/missie-en-privacy-statement/privacy-statement.htm

2-A3) kaarsje branden

Het is mogelijk om op de website gratis een virtueel kaarsje te branden. Dat kan via een formulier waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

 • naam
 • e-mailadres
 • voor wie het kaarsje is bestemd
 • een persoonlijke boodschap

Bij deze gratis dienst wordt niet om bijzondere persoonsgegevens gevraagd. Wel wordt expliciet toestemming gevraagd om de betreffende persoonsgegevens te mogen verwerken en te bewaren. Met het invullen van het bericht bepaal je zelf welke (persoonlijke) gegevens je op het internet plaatst. Het online ingevulde formulier wordt per e-mail via de beveiligde website aan Praktijk Wies Bakker verstuurd. Daarna plaatst Praktijk Wies Bakker het kaarsje en de bijbehorende tekst. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

2-A4) een bericht plaatsen in het gastenboek

Het is mogelijk om op de website een bericht in het gastenboek te plaatsen. Dat kan via een formulier waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

 • naam
 • e-mailadres
 • bericht

Bij deze gratis dienst wordt niet om bijzondere persoonsgegevens gevraagd. Wel wordt expliciet toestemming gevraagd om de betreffende persoonsgegevens te mogen verwerken en te bewaren. Met het invullen van het bericht in het gastenboek bepaal je zelf welke (persoonlijke) gegevens je op het internet plaatst. Het online ingevulde formulier wordt per e-mail via de beveiligde website aan Praktijk Wies Bakker verstuurd. Daarna plaatst Praktijk Wies Bakker de betreffende tekst. Alleen je (voor)naam wordt gepubliceerd. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

2-A5) Persoonsgegevens van minderjarige cliënten

Minderjarige cliënten kunnen zich zelfstandig inschrijven nadat zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Praktijk Wies Bakker verwerkt gegevens van jou als jonger dan 16-jarige alleen na schriftelijke toestemming van jouw ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij is van belang dat als de toestemming tot het verwerken van  persoonsgegevens niet wordt verleend, het consult of reading niet kan worden uitgevoerd.

2-B) Overige bepalingen inzake de privacy van cliënten van Praktijk Wies Bakker:

2-B1) Verstrekking persoonsgegevens aan derde partijen

In de volgende gevallen kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt:

 • als dat noodzakelijk is voor de administratieve verwerking van persoonsgegevens bij Praktijk Wies Bakker
 • als dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als de belastingdienst om administratieve gegevens vraagt

Praktijk Wies Bakker heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met:

 • Jan Bakker WebTeksten: hosting, software- en websitebeheer.
 • Jan Bakker WebTeksten: (cliënten)administratie. Onderlinge (niet online opgeslagen) overeenkomst met Jan Bakker WebTeksten.

Praktijk Wies Bakker verstrekt geen persoonsgegevens aan andere, niet hierboven genoemde partijen, tenzij Praktijk Wies Bakker hiertoe wettelijk verplicht is. Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze in punt 2-B1 aangegeven doeleinden, verwerkt Praktijk Wies Bakker alleen persoonsgegevens indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

3) Bewaartermijn inzake consulten

Praktijk Wies Bakker bewaart bestanden met persoonsgegevens en eventuele andere cliëntgegevens gedurende de tijd dat de cliënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) gedurende 15 jaar. Je hebt het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Praktijk Wies Bakker voert dat zo spoedig mogelijk na het verzoek uit, tenzij mocht blijken dat vernietiging niet in jouw belang is. Andere persoonsgegevens ten behoeve van de Praktijk(administratie) worden bewaard zolang je cliënt bent bij Praktijk Wies Bakker.

4) Beveiliging van persoonsgegevens

Praktijk Wies bakker heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • de online en offline software is alleen toegankelijk voor de verwerkingsverantwoordelijke (Wies Bakker) en verwerker (Jan Bakker).
 • de softwaresystemen, inclusief e-mailprogramma’s, zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Er zijn afdoende werkende programma’s geïnstalleerd tegen virussen, hacks en spam.
 • de systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en worden bijgewerkt zodra updates beschikbaar zijn.
 • de cliëntbstanden worden direct na een paranormaal consult (reading/healing) bijgewerkt.
 • alle cliëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van de cliënt vernietiging heeft plaatsgevonden.

5) Rechten van de cliënt aangaande verwerkte persoonsgegevens

Je hebt als cliënt van Praktijk Wies Bakker recht op inzage van jouw persoonsgegevens en cliëntendossier. Daarnaast heb je recht op rectificatie en vernietiging van jouw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van jouw cliëntendossier. Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met Praktijk Wies Bakker opnemen via onderstaande contactgegevens (punt 11).

Je kunt Praktijk Wies Bakker tevens verzoeken om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ga daarvoor naar: https://www.praktijkwiesbakker.nl/gegevensbeheer/

Als je die link op enigerlei wijze niet kunt gebruiken, kun je ook een verzoek bij Praktijk Wies Bakker indienen om een overzicht te krijgen van de gegevens die Praktijk Wies Bakker met jouw toestemming gebruikt, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Wies Bakker wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kan Praktijk Wies Bakker jou daarbij vragen om je doeltreffend te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden via de instellingen van je internetbrowser. Indien jouw gegevens op enigerlei wijze niet kloppen, kun je Praktijk Wies Bakker verzoeken om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

6) webshop

Praktijk Wies Bakker verkoopt in haar webshop alleen diensten (telefonische consulten van 10 en 30 minuten) met betaling vooraf.

Bij een bezoek aan de webshop (diensten) van Praktijk Wies Bakker word je om bepaalde gegevens gevraagd. Dat zijn meestal persoonsgegevens. Praktijk Wies Bakker bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde bestelling van diensten en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Praktijk Wies Bakker worden verstrekt om te verwerken.

Praktijk Wies Bakker gebruikt de volgende gegevens voor dit doel (webshop/diensten):

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Bestelhistorie

Om jouw privacy tot het uiterste te beschermen is het niet mogelijk om bij een aankoop in de diensten-webshop van Praktijk Wies Bakker een account aan te maken.

Teneinde jouw bestelling naar tevredenheid te kunnen afhandelen, maakt Praktijk Wies Bakker gebruik van jouw NAW-gegevens. Jouw NAW-gegevens zijn daartoe behalve bij Praktijk Wies Bakker ook zichtbaar bij:

 • de instelling (Payment Service Provider) die de betaling van jouw bestelling afhandelt. Praktijk Wies Bakker maakt hiervoor gebruik van de diensten van Mollie.

Om de betaling van jouw bestelling correct te kunnen afhandelen, maakt Praktijk Wies Bakker gebruik van jouw betaalgegevens in haar administratie. Om de communicatie omtrent jouw bestelling en/of vragen eenvoudig te laten verlopen, maakt Praktijk Wies Bakker gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

Jouw bestelhistorie voor producten inclusief NAW- en betaalgegevens worden bij Praktijk Wies Bakker bewaard zolang als nodig is om je bestelling(en) administratief af te handelen. Daarna geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale verplichting) voor bestellingen. Voor diensten waarbij bijzondere (medische) persoonsgegevens van toepassing zijn, geldt een andere bewaartermijn, zie daarvoor punt 3. De administratie/boekhouding wordt niet uitbesteed en daarmee niet gedeeld met andere partijen.

7) Nieuwsbrieven

Praktijk Wies Bakker verstuurt op onregelmatige basis nieuwsbrieven naar cliënten. De nieuwsbrief verschijnt maximaal 6x per jaar. Met de nieuwsbrief word je geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en/of acties van Praktijk Wies Bakker. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eventueel kunt afmelden. Praktijk Wies Bakker maakt gebruik van nieuwsbriefsoftware van Mailpoet. De privacy policy van Mailpoet is te vinden op: https://www.mailpoet.com/privacy-policy/

Persoonsgegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven in de praktijk.

8) Vragen, opmerkingen of klachten?

Praktijk Wies Bakker doet er alles aan om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als je niet tevreden bent, of privacygerelateerde vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met privacymedewerker Jan Bakker, e-mail: privacy@praktijkwiesbakker.nl

9) Autoriteit Persoonsgegevens

Praktijk Wies Bakker helpt je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen Praktijk Wies Bakker. Op grond van de geldende privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10) Wijzigingen in deze privacyverklaring

Praktijk Wies Bakker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11) Contactgegevens

Praktijk Wies Bakker
p/a Parkstraat 5 (in Villa Blooom)
5672 GD  Nuenen

e-mail: privacy@praktijkwiesbakker.nl